ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนบ้านนาสะอาด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๑๔ มิถุนายน ๒๔๘๓
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..