ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                 โรงเรียนบ้านนาสะอาด ตั้งขึ้นเมื่อวัน 14 มิถุนายน 2483 ที่วัดบ้านนาหว้า มีชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลสร้างคอม 9” โดยมีนายดำรง  แก้วชิน เป็นครูใหญ่ นางสาววันทอง  สร้างคำ เป็นครูน้อย จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

                 ปี พ.ศ.2489 นายอ้วย  บัวคอม ย้ายมาเป็นครูใหญ่ และได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างอาคารเอกเทศขึ้นหนึ่งหลัง ที่บ้านนาสะอาด ในพื้นที่ 9 ไร่ (ชาวบ้านบริจาคให้) และได้ย้ายจากวัดบ้านนาหว้า มาเปิดทำการเรียนการสอนได้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2492 และให้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านนาสะอาดราษฎร์บำรุง”

                 ปี พ.ศ.25052509 นายจันทร  ก้อนฆ้อง เป็นครูใหญ่ ปี พ.ศ. 25092511 นายวิวัฒน์  สมเสข เป็นครูใหญ่ ปี พ.ศ.25132519 นายไกรสร  ดิเรกศิลป์ เป็นครูใหญ่     ปี พ.ศ.25192526 นายวีระ  วงศ์คำจันทร์ เป็นครูใหญ่ ได้ของบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป1ช. 3 ห้องเรียน ราคา  210,000 บาท เปิดทำการเรียนการสอนได้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2521 ปี พ.ศ.2522 ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง ราคา  70,000 บาท และบ้านพักครู 1 หลัง แบบองค์การฯ ราคา 85,000 บาท

ปี พ.ศ.25262544 นายสุทิน  อุประ เป็นอาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ.2526 ได้ติดตั้งไฟฟ้าในโรงเรียนและสร้างสนามตะกร้อ ปี พ.ศ.2528 สร้างป้ายชื่อโรงเรียน ปีพ.ศ.25372538 สร้างรั้ว คสล. 100 เมตร (ด้านหน้า) ปี พ.ศ.2539 สร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  (ในหลวงครองราชย์ครบ  50 ปี) 

ปี พ.ศ.25442553 นายสุวิทย์   บุญญะรัง เป็นอาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ปรับปรุงโรงฝึกงานที่ชำรุดเป็นห้องเรียน สร้างรั้วลวดหนามรอบบริเวณโรงเรียน  ต่อเติมโรงประกอบอาหาร ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนระบบการจัดการเรียนการสอน ของคณะครู อาจารย์ในโรงเรียน

17 ธันวาคม 2553 นายหนูเถื่อน  ปะโพชะนัง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในปี 2555 ได้ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยปูพื้นกระเบื้อง ติดพัดลม ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ด้วยงบประมาณทางราชการประมาณ 100,000  บาท ในปี 2556 ได้รับจัดสรรงบประมาณของทางราชการ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1ซ. ติดฝ้าเพดานชั้นบน ด้วยงบประมาณ 100,000 บาท

4 ธันวาคม 2556 นายเสมือน  ดงชมภู ได้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมกับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้น  ได้เงินสมทบ 350,000 บาท เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุม (ขยายห้องประชุม ทำโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาอะลูซิงค์ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ) ในปี  2558  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมโครงหลังคาเหล็ก หลังคาอะลูซิงค์ ฝ้าเพดานพร้อมทาสีภายนอก ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น  654,525  บาท

2 มิถุนายน  2558 นายมงคล  ทบพักตร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะอาด จนถึงปัจจุบัน