ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ 
         ...ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม                        เน้นคุณธรรม จริยธรรม มารยาทไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนภายในปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ...
 
ปรัชญา
        ...เรียนดี  ประพฤติดี  มีคุณธรรม...