ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

          ๑. จัดการศึกษายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
          ๒. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยี
          ๓. จัดการบริหารแบบมีส่วนร่วม
          ๔. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนใช้กิจกรรม ๕ ส เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
          ๕. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          ๖. อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
          ๗. แสวงหาและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
          ๘. พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นคนดี มีน้ำใจ และได้มาตรฐานวิชาชีพครู
          ๙. ชุมชนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
เป้าหมาย
 
          ๑. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและเป็นบุคคลพอเพียง
          ๒. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่สมบรณ์ แข็งแรง มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
          ๓. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพจากบุคคลภายนอก
          ๔. บุคลากรทุกคนสามารถใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
          ๕. การบริหารโรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมและเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          ๖. พื้นที่ของโรงเรียนพัฒนาให้น่าอยู่ น่าเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
          ๗. โรงเรียนมีความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ
          ๘. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและมีขวัญกำลังใจที่ดี
          ๙. ชุมชนให้ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา