ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีเขตพื้นที่บริการ   2  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านนาสะอาด และบ้านหายโศก