ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บัตรประจำตัวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 31
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.96 KB 130
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคผนวก 6) Word Document ขนาดไฟล์ 3.62 MB 23
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคผนวก 5) Word Document ขนาดไฟล์ 2.55 MB 25
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคผนวก 4) Word Document ขนาดไฟล์ 4.79 MB 27
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคผนวก 3) Word Document ขนาดไฟล์ 4.85 MB 24
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคผนวก 2) Word Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 21
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคผนวก 1) Word Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 20
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (แบบประเมิน) Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 44
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (รายรับ-จ่าย) Word Document ขนาดไฟล์ 13.15 KB 37
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการส่วนที 4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 33
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการส่วนที 3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 28
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการส่วนที 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.44 MB 49
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการส่วนที 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.68 MB 27
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (บันทึกข้อความ) Word Document ขนาดไฟล์ 43.03 KB 53
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สารบัญ) Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 42
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (คำนำ) Word Document ขนาดไฟล์ 15.89 KB 38
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ปกรายงาน) Word Document ขนาดไฟล์ 361.32 KB 60
แผ่นพับแนะนำ นายเสมือน ดงชมภู (ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาสะอาด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 41
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนบ้านนาสะอาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.85 KB 89
ทะเบียนการส่งคำรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.42 KB 43
ข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.1 KB 37
แบบเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมิน เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.34 KB 37
รายละเอียดจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.64 KB 35
แบบเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.93 KB 39
แบบข้อเสนอในการพัฒนา (ด้านที่3 ส่วนที่3) คุณครูเสมือน ดงชมภู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.8 KB 59
ก.ค.ศ. 3/1 (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 2) คุณครูเสมือน ดงชมภู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 40
ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) คุณครูเสมือน ดงชมภู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 530.34 KB 36
ก.ค.ศ. 2 (ดีเด่น) คุณครูเสมือน ดงชมภู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.23 MB 29
ก.ค.ศ.1 (ดีเด่น) คุณครูเสมือน ดงชมภู part.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 8.18 KB 41
ก.ค.ศ.1 (ดีเด่น) คุณครูเสมือน ดงชมภู part.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 17
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ part.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.17 MB 23
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ part.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 23
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ part.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 18
sar. โรงเรียนบ้านนาสะอาด ปี 2558 part.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 20
sar. โรงเรียนบ้านนาสะอาด ปี 2558 part.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 24
sar. โรงเรียนบ้านนาสะอาด ปี 2558 part.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 25
sar. โรงเรียนบ้านนาสะอาด ปี 2558 part.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 31
รายงานการพัฒนา การเขียนสลับพยัญชนะที่ประกอบด้วย กร และ รถ โดยใช้สื่อผสม กรณีที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสะอาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 24
กิจกรรมค่ายภาษาพาเพลิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 630.51 KB 54
Obec Awards.part4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 27
Obec Awards.part3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 19
Obec Awards.part2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 23
Obec Awards.part1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 28
ผลงาน สื่อ นวัตกรรม การพัฒนาการอ่านการเขียนคำชั้นป. 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 54
ผลงาน สื่อ นวัตกรรม การพัฒนาการอ่านการเขียนคำชั้นป. 2-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 73
แบบรายงานการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียน (ตรวจคัดกรองก่อนพบแพทย์) 92
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ 101
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.98 KB 4164
แบบคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 9 ประเภท สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.97 KB 258
แบบรายงานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2-56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.69 MB 114
SAR รร บ้านนาสะอาด ปีการศึกษา ๒๕๕๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.08 MB 116
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการศึกษาพิเศษ 2/2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.36 MB 168
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการศึกษาพิเศษ1/2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 204
คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายภาษาพาเพลิน อ.เสมือน ดงชมภู RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.82 MB 144
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ ครูเสมือน ดงชมภู RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.93 KB 168
แบบรายงานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1-56 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 147
SAR การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ร.ร.บ้านนาสะอาด ปีการศึกษา 2555 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.7 MB 254
เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.92 MB 343
เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.79 MB 289
เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 732.41 KB 263
เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 536.2 KB 367
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปี 2556 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 248
SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านนาสะอาด ปีการศึกษา 2555 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.49 MB 239
รายงานความกว้าหน้าผลสัมฤทธิ์การการเรียน นร. LD ปี 2555 (ภาคผนวก) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.47 MB 239
รายงานความกว้าหน้าผลสัมฤทธิ์การการเรียน นร. LD ปี 2555 ร.ร.นาสะอาด ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.65 MB 292
SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านนาสะอาด ปีการศึกษา 2554 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 185
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.15 KB 410
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.91 KB 239
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.46 KB 289
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.01 KB 423
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.98 KB 306
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.46 KB 300
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นอนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.98 KB 607