ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บัตรประจำตัวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 133
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.96 KB 4878
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคผนวก 6) Word Document ขนาดไฟล์ 3.62 MB 128
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคผนวก 5) Word Document ขนาดไฟล์ 2.55 MB 121
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคผนวก 4) Word Document ขนาดไฟล์ 4.79 MB 131
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคผนวก 3) Word Document ขนาดไฟล์ 4.85 MB 143
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคผนวก 2) Word Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 135
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคผนวก 1) Word Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 166
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (แบบประเมิน) Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 144
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (รายรับ-จ่าย) Word Document ขนาดไฟล์ 13.15 KB 149
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการส่วนที 4) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 183
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการส่วนที 3) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 144
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการส่วนที 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.44 MB 199
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการส่วนที 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.68 MB 141
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (บันทึกข้อความ) Word Document ขนาดไฟล์ 43.03 KB 169
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สารบัญ) Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 142
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (คำนำ) Word Document ขนาดไฟล์ 15.89 KB 148
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ที่จังหวัดตาก และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ปกรายงาน) Word Document ขนาดไฟล์ 361.32 KB 165
แผ่นพับแนะนำ นายเสมือน ดงชมภู (ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาสะอาด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 153
แผ่นพับแนะนำโรงเรียนบ้านนาสะอาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.85 KB 224
ทะเบียนการส่งคำรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.42 KB 153
ข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.1 KB 147
แบบเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมิน เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.34 KB 151
รายละเอียดจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.64 KB 140
แบบเสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.93 KB 152
แบบข้อเสนอในการพัฒนา (ด้านที่3 ส่วนที่3) คุณครูเสมือน ดงชมภู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.8 KB 166
ก.ค.ศ. 3/1 (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 2) คุณครูเสมือน ดงชมภู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 255
ก.ค.ศ. 3/1 (ดีเด่น) คุณครูเสมือน ดงชมภู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 530.34 KB 170
ก.ค.ศ. 2 (ดีเด่น) คุณครูเสมือน ดงชมภู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.23 MB 127
ก.ค.ศ.1 (ดีเด่น) คุณครูเสมือน ดงชมภู part.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 8.18 KB 146
ก.ค.ศ.1 (ดีเด่น) คุณครูเสมือน ดงชมภู part.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 122
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ part.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.17 MB 130
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ part.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 137
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ part.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 117
sar. โรงเรียนบ้านนาสะอาด ปี 2558 part.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 139
sar. โรงเรียนบ้านนาสะอาด ปี 2558 part.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 136
sar. โรงเรียนบ้านนาสะอาด ปี 2558 part.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 130
sar. โรงเรียนบ้านนาสะอาด ปี 2558 part.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 148
รายงานการพัฒนา การเขียนสลับพยัญชนะที่ประกอบด้วย กร และ รถ โดยใช้สื่อผสม กรณีที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาสะอาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 125
กิจกรรมค่ายภาษาพาเพลิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 630.51 KB 160
Obec Awards.part4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 137
Obec Awards.part3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 128
Obec Awards.part2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 126
Obec Awards.part1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 138
ผลงาน สื่อ นวัตกรรม การพัฒนาการอ่านการเขียนคำชั้นป. 4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 166
ผลงาน สื่อ นวัตกรรม การพัฒนาการอ่านการเขียนคำชั้นป. 2-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 195
แบบรายงานการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียน (ตรวจคัดกรองก่อนพบแพทย์) 199
ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ 213
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.98 KB 6547
แบบคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 9 ประเภท สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.97 KB 378
แบบรายงานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2-56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.69 MB 214
SAR รร บ้านนาสะอาด ปีการศึกษา ๒๕๕๖ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.08 MB 200
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการศึกษาพิเศษ 2/2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.36 MB 282
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการศึกษาพิเศษ1/2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 310
คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายภาษาพาเพลิน อ.เสมือน ดงชมภู RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.82 MB 225
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ ครูเสมือน ดงชมภู RAR Archive ขนาดไฟล์ 620.93 KB 244
แบบรายงานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1-56 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 242
SAR การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ร.ร.บ้านนาสะอาด ปีการศึกษา 2555 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.7 MB 360
เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.92 MB 430
เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.79 MB 404
เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 732.41 KB 373
เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 536.2 KB 480
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปี 2556 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 20.49 KB 369
SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านนาสะอาด ปีการศึกษา 2555 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.49 MB 318
รายงานความกว้าหน้าผลสัมฤทธิ์การการเรียน นร. LD ปี 2555 (ภาคผนวก) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.47 MB 316
รายงานความกว้าหน้าผลสัมฤทธิ์การการเรียน นร. LD ปี 2555 ร.ร.นาสะอาด ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.65 MB 376
SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านนาสะอาด ปีการศึกษา 2554 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.11 MB 258
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.15 KB 728
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.91 KB 341
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.46 KB 372
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.01 KB 1460
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.98 KB 385
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.46 KB 376
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นอนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.98 KB 776