ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล ทบพักตร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายเสมือน ดงชมภู
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
ชื่อ-นามสกุล : นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
ชื่อ-นามสกุล : นายเสมือน ดงชมภู
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ บุญญะรัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณา เหลาฆ้อง
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๔๓ - พ.ศ. ๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน อุประ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๐ - พ.ศ.๒๕๔๓
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์นฤษธิ์ ธานี
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๒๖ - พ.ศ. ๒๕๓๐
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๑๙ - พ.ศ.๒๕๒๖
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรสร ดิเรกศิลป์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๑๓ - พ.ศ.๒๕๑๙
ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ สมเสข
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๐๙ - พ.ศ.๒๕๑๑
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร ก้อนฆ้อง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๐๕ - พ.ศ.๒๕๐๙
ชื่อ-นามสกุล : นายอ้วย บัวคอม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๔๘๙ - พ.ศ.๒๕๐๕
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง แก้วชิน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๔๘๓ - พ.ศ.๒๔๘๙