ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเสมือน ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การศึกษาพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : sameurn@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๓๐ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๗ ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองทางการศึกษา " ระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต๑ อ.เมือง จ.อุดรธานี
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๓ ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / สาขาการศึกษาพิเศษ
๙ - ๑๕ พ.ค. ๒๕๔๒ ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Windows97 ,Microsoft word,Microsoft Excel โรงเรียนอุดรคอมพิวเตอร์และกวดวิชา
๑ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๔๒ ผ่านการอบรมครูการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๓๑ ครุสาตรบัญฑิต(ค.บ.วิชาเอก การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
มิ.ย. ๒๕๒๔ - มี.ค. ๒๕๒๖ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูเลย อ.เมือง จ.เลย
พ.ค. ๒๕๒๑ - ม๊.ค. ๒๕๒๔ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๕) โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
พ.ค. ๒๕๑๘ - มี.ค. ๒๕๒๑ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๓) โรงเรียนสร้างคอมวิทยา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
พ.ค. ๒๕๑๕ - มี.ค. ๒๕๑๘ ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๗) โรงเรียนบ้านสร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
พ.ค. ๒๕๑๒ - ม.ค. ๒๕๑๕ ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น (ป.๔) โรงเรียนบ้านนาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง ต.นายูง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ครู 2
พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๕ โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี อาจารย์ 1
๑ ต.ค. ๒๕๓๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๙ โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี อาจารย์ ๒
๑ ต.ค. ๒๕๓๙ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี อาจารย์ ๒ ระดับ ๗
๑ พ.ค. ๒๕๔๗ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี อาจารย์ ๓ ระดับ ๘
๑ เม.ย. ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านนาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เป็นกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษเรียนร่วมด้านเทคโนโลยี(OBEC Award) 2560
2 เป็นกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษเรียนร่วมด้านบริหารจัดการ(OBEC Award)
3 เป็นกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษเรียนร่วมด้านวิชาการ(OBEC Award) ปี2560
4 เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
5 เป็นครูผู้สอนการศึกษาพิเศษเรียนร่วมดีเด่น ปีการศึกษา 2559
6 เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
7 เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็กงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2559
8 เป็นกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษเรียนร่วมด้านวิชาการ(OBEC Award) ปี2559
9 เป็นกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษเรียนร่วมด้านนวัตกรรม(OBEC Awards)ปี2559
10 ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2559
11 การพัฒนาการอ่านพยัญชนะ ณ ด ต ถ ท ธ
12 การพัฒนาการอ่านพยัญชนะ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ
13 การพัฒนาการอ่านพยัญชนะ ง จ ฉ ช ซ ฌ
14 การพัฒนาการอ่านพยัญชนะ ก ข ฃ ค ฅ ฆ
15 นายเสมือน ดงชมภู ร่วมงานการจัดการเรียนรวมในศตวรรษที่ ๒๑
16 ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 22
17 นายเสมือน ดงชมภู ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
18 เป็นวิทยากร "วิธีปฏิบัติที่เป็นเลศ" โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
19 ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
20 เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนิการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"
21 เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนิการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"
22 เป็นกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
23 เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
24 เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
25 เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
26 เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
27 เป็นครูผู้สอนดีเด่น สาขา การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
28 ครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น ประเภทผู้สอนการศึกษาพิเศษนอกระบบโรงเรียน-การศึกษาพิเศษ
29 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับจังหวัด
30 เกียรติบัตร รางวัลสุดยอดครูดี ระดับจังหวัด
31 ได้รับโล่เกียรติยศ พ่อดีเด่น จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
32 พ่อตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2557 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
33 ได้รับยกย่องชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาระดับจังหวัด
34 ได้รับโล่เกียรติยศ เป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้มีผลงานดีเด่น เชิงประจักษ์ที่เป็น Best Practice ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
35 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา 2556
36 ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (OBEC AWARDS) เหรียญทองระดับชาติ ปีพ.ศ. 2556
37 ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (OBEC AWARDS) เหรียญทองระดับชาติ ปีพ.ศ. 2555
38 ชื่อรางวัล/ผลงาน ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี
39 ชื่อรางวัล/ผลงาน บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และได้รับรางวัลครูเกียรติยศ (Teacher Awards)
40 ชื่อรางวัล/ผลงาน เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
41 รายงานการพัฒนา การเขียนสลับพยัญชนะที่ประกอบด้วย กร และ รถ โดยใช้สื่อประสม
42 กิจกรรมค่ายภาษาพาเพลิน
43 ผลงาน สื่อ นวัตกรรม การพัฒนาการอ่านการเขียนคำชั้นป. 4-6
44 ผลงานสื่อ นวัตกรรม ชุดกิจกรรมการอ่านคำ เล่มที่ 8
45 ผลงานสื่อ นวัตกรรม ชุดกิจกรรมการอ่านคำ เล่มที่ 7
46 ผลงานสื่อ นวัตกรรม ชุดกิจกรรมการอ่านคำ เล่มที่ 6
47 ผลงานสื่อ นวัตกรรม ชุดกิจกรรมการอ่านคำ เล่มที่ 5
48 ผลงานสื่อ นวัตกรรม ชุดกิจกรรมการอ่านคำ เล่มที่ 4
49 ผลงานสื่อ นวัตกรรม ชุดกิจกรรมการอ่านคำ เล่มที่ 3
50 ผลงานสื่อ นวัตกรรม ชุดกิจกรรมการอ่านคำ เล่มที่ 2
51 ผลงานสื่อ นวัตกรรม ชุดกิจกรรมการอ่านคำ เล่มที่ 1
52 ผลงาน สื่อ นวัตกรรม การพัฒนาการอ่านการเขียนคำชั้นป. 2-3
53 ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านคำของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการใช้รูปภาพ
54 ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านคำของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านคำ