ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นายวิชิต โคดเมือง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
หัวหน้าปฐมวัย