ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธนกฤต ชนูนันท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ