ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ อุทมาลา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางโสภา ศรีอินทวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสมือน ดงชมภู
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญไชย ดวงดี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางคมคาย ศิริกัลยา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุบรรณ บุตรสาวะคำ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่าของสถานศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอุทัยวณาภิรักษ์ (เจ้าคณะตำบลนาสะอาด เขต ๒)
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบวรเดช นนท์ศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล ทบพักตร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตัวแทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา
เบอร์โทร :