ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุรศักดิ์ จันดาหาร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเนตรนภา มาศรี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรเมธ จันลาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณฐพรต คำธาตุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนงลักษณ์ สิงห์สัตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.๔
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศราวุธ บุตรประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศักดิ์ชัย สิทธิวุฒิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุทธิพร ชัยลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวิษณุ บุญญะรัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรวุธ นันทะขัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงประภัสสร นนท์ศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรณวิษา โพนที
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปวีณา โคตรมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศรีสุข น้อยมูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรัชญา กิตติอาสา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภานุวิชญ์ ศรีหอม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.๖